Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky pro inzertní a rezervační portál SlužbyHned.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to mezi Danielou Holušovou, s místem podnikání Nad Lesním divadlem 1114, 142 00 Praha 4, IČO: 75415062 (dále jen "Zprostředkovatel") a fyzickými či právnickými osobami majícími zájem o služby nabízené prostřednictvím internetového portálu SlužbyHned.cz (dále také jen jako „Portál“) (dále jen "Klient") a dále fyzickými a právnickými osobami nabízejícími své služby Klientům prostřednictvím tohoto internetového Portálu (dále jen „Inzerent“).

 1. VÝKLAD POJMŮ
  1. Portálem je inzertní internetový portál SlužbyHned.cz dostupný na webové adrese www.sluzbyhned.cz
  2. Zprostředkovatel je jediným a výlučným vlastníkem a provozovatelem Portálu a je oprávněn umožnit jeho užití třetím osobám.Všechna práva k Portálu i všem jeho částem náleží Zprostředkovateli. Portál je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.
  3. Inzerentem je fyzická či právnická osoba, která na základě smluvního vztahu se Zprostředkovatelem nabízí své služby
   prostřednictvím Portálu.
  4. Klientem je fyzická nebo právnická osoba mající zájem o službu nabízenou Inzerentem prostřednictvím Portálu.
  5. Smlouvou o poskytnutí služeb je smlouva kupní či smlouva o dílo uzavíraná v jakékoli formě (ústní či písemné) mezi Klientem (jako objednatelem) a Inzerentem (jako zhotovitelem), a to na základě zprostředkovatelské činnosti Zprostředkovatele v podobě zajištění inzerce na Portálu.
  6. Zprostředkovatelskou smlouvou je smlouva uzavíraná mezi Inzerentem (jako zájemcem) a Zprostředkovatelem (jako
   zprostředkovatelem), na základě níž Zprostředkovatel za dohodnutou odměnu vyvíjí formou umožnění inzerce na Portálu činnost směřující k tomu, aby měl Inzerent možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb se třetími osobami jako Klienty.Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána vyplněním objednávky ve Firemní zóně Portálu na Inzerentem zvolené období.Podmínkou nároku Zprostředkovatele na dohodnutou odměnu není uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi Klientem a Inzerentem.
  7. Dárkový poukaz (dále také jen „poukaz“) je poukaz vydávaný Zprostředkovatelem na úhradu ceny inzerované služby, a to až do hodnoty na poukazu uvedené. Jestliže Inzerent ve svém inzerátu uvede, že souhlasí s úhradou ceny služby formou poukazu,zavazuje se takový poukaz od Klienta akceptovat až do hodnoty na poukazu uvedené. Cena za Klientem skutečně čerpané služby bude po jejím řádném doložení Zprostředkovateli uhrazena Inzerentovi Zprostředkovatelem místo Klienta. Není -li na poukazu uvedeno jinak, je jeho platnost omezena na dobu 3 měsíců.
 2. ZPROSTŘEDKOVATEL
  1. Zprostředkovatel vyvíjí formou umožnění inzerce na Portálu činnost směřující k tomu, aby měl Inzerent možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb se třetími osobami jako Klienty, za což Zprostředkovateli náleží sjednaná odměna ve výši dle aktuálního ceníku, a to v závislosti na Inzerentem zvolené délce období, po něž bude oprávněn využívat ke své Inzerci Portál.Zprostředkovateli náleží smluvená odměna bez ohledu na to, zda dojde mezi Inzerentem a třetí osobou (Klientem) k uzavření smlouvy o poskytnutí služby nabízených Inzerentem.
  2. Zprostředkovatel není účastníkem vzájemných smluvních vztahů mezi Inzerenty a třetími osobami (Klienty) a není odpovědný za dodržení z nich plynoucích vzájemných závazků.
  3. Zprostředkovatel se zavazuje pravidelně aktualizovat inzerci uvedenou na Portálu, avšak negarantuje její pravdivost a úplnost.V případech zjištění zásadních či opakovaných nedostatků v inzerci, zejména v případech porušení povinností Inzerenta stanovených v bodu 3.4 těchto VOP, je Zprostředkovatel oprávněn ukončit spolupráci s příslušným Inzerentem formou okamžitého odstoupení od smlouvy a odstranit veškerou Inzerentem vloženou inzerci, popř. zjednat jinou vhodnou nápravu.
  4. Zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu s každým zájemcem o inzerci prostřednictvím Portálu a je oprávněn odmítnout umístit inzerci služeb komukoliv, a to i bez udání důvodu.Učiní tak zejména v případech, kdy Inzerent již v minulosti využil Portál, avšak jeho inzerce obsahovala nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, nebo nedostál svým závazkům vůči Klientům vyplývajícím mu ze smlouvy o poskytování inzerovaných služeb, popř. jeho inzerce není v souladu s pravidly uvedenými v bodu 3.4 těchto VOP.
  5. Zprostředkovatel si vyhrazuje oprávnění tyto VOP jednostranně měnit. Aktuální znění VOP bez zbytečného odkladu umístí na webových stránkách www.sluzbyhned.cz . Takovýmto uveřejněním vstoupí nové znění VOP v účinnost. O změně VOP Zprostředkovatel na těchto webových stránkách informuje minimálně týden předem.
 3. INZERENT
  1. Registrace
   1. Registrací se rozumí zřízení přístupových práv Inzerenta do Firemní zóny Portálu (část určená pro Inzerenty), které je nezbytné pro možnost vkládat inzeráty na Portál.
   2. Registrace je na dobu neurčitou a není zpoplatněna. Platnost registrace vzniká až po jejím potvrzení ze strany Zprostředkovatele. Bez registrace není možné inzerovat služby prostřednictvím Portálu.
   3. Inzerent je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy na adresu: Info@sluzbyhned.cz
  2. Objednávka
   1. Po registraci je Inzerent oprávněn objednat si formou vyplnění závazné objednávky ve Firemní zóně Portálu zpřístupnění inzerce na Portálu, přičemž Inzerent zvolí z připravené nabídky délku období, po něž bude oprávněn ke své inzerci využívat Portál. Vyplněním závazné objednávky vyjadřuje Inzerent svůj souhlas s těmito VOP a je objednávkou a těmito VOP vázán.O akceptaci objednávky bude Inzerent informován na jím uvedenou adresu elektronické pošty, a to spolu s platebními údaji. Veškeré práva a povinnosti mezi Inzerentem a Zprostředkovatelem se řídí akceptovanou objednávkou a těmito VOP. Inzerent se zavazuje uhradit Zprostředkovateli v určené lhůtě odměnu ve výši a za podmínek dle aktuálního ceníku, a to v závislosti na Inzerentem zvolené délce období, po něž bude oprávněn využívat ke své Inzerci Portál.
   2. Účinnost zprostředkovatelské smlouvy je časově omezena na Inzerentem objednanou dobu, po jejímž uplynutí lze účinnost smlouvy na základě další závazné objednávky Inzerenta prodloužit, a to vždy za podmínek dle aktuálního Ceníku služeb a aktuálních VOP.
   3. Inzerent je oprávněn zprostředkovatelskou smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností, jakož i odstranit veškerou svou inzerci, popř. též zrušit svou registraci, a to i bez udání důvodu. V takovém případě však Inzerent nemá nárok na vrácení již uhrazené částky za objednané období.
   4. Inzerent je oprávněn zprostředkovatelskou smlouvu kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou v délce 14 dní, jestliže Zprostředkovatel poruší svou povinnost vyvíjet formou umožnění inzerce na Portálu činnost směřující k tomu, aby měl Inzerent možnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb se třetími osobami, zejména jestliže Portál nebude po delší dobu funkční, nebo opakovaně či po delší dobu nebude Inzerentovi v rozporu s těmito VOP umožněna inzerce na Portálu.V takovém případě mu bude Zprostředkovatelem vrácena alikvotní část zaplacené odměny připadající na zbývající část Inzerentem objednaného a zaplaceného období, po něž byl oprávněn využívat ke své Inzerci Portál
  3. Inzerce
   1. Inzerent vkládá svou inzerci na Portál sám a činí tak na vlastní účet a odpovědnost. Inzerent nese odpovědnost za obsah jím vkládaných inzerátů. Zprostředkovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci.
   2. Inzerent nesmí vkládat tytéž inzeráty na Portál duplicitně (za duplicitní není považován inzerát na shodnou službu, ale s uvedením jiného termínu jejího čerpání). Inzerent je však oprávněn údaje obsažené v inzerátech upravovat či aktualizovat. Zprostředkovatel je oprávněn duplicitu i nezávadnost obsahu inzerce kontrolovat a duplicitní inzeráty, jakož i inzeráty obsahující závadný obsah, je oprávněn pozastavit, resp. smazat.
   3. Množství vložených inzerátů není omezeno, avšak nesmí být zcela zjevně nepřiměřené.
   4. Inzerent má možnost po zadání inzerátu své služby zvolit termíny (datum a čas), ve kterých se bude daná nabídka zobrazovat na Portálu, a to až 3 měsíce dopředu.
   5. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoli smazat Inzerentem vložená data, pokud povaha těchto dat odporuje bodu 3.4 těchto VOP. Zprostředkovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy s okamžitou účinností, a to bez nároku Inzerenta na vrácení již zaplacené ceny.
   6. Inzerent se zavazuje smazat svoji inzerci v případě, že inzerované služby již není možné v inzerovaný čas čerpat, a to bez zbytečného odkladu. Zprostředkovatel pak zajišťuje smazání neaktuálních inzerátů, tedy inzerátů, u nichž doba určená pro čerpání služby již marně uplynula.
   7. Inzerent u každého svého inzerátu uvede, zda souhlasí s úhradou ceny služby formou poukazu. Souhlasí-li Inzerent s úhradou ceny služby formou poukazu, zavazuje se takový poukaz od Klienta akceptovat až do hodnoty na poukazu uvedené. Ve lhůtě 14 dnů po uplatnění poukazu vyúčtuje Zprostředkovateli Klientem skutečně čerpané služby, a to až do hodnoty na poukazu uvedené a čerpání služby Zprostředkovateli doloží spolu s předložením originálu poukazu.Zprostředkovatel se zavazuje uhradit Inzerentovi takto doloženou cenu služby místo Klienta.
   8. Povinností Zprostředkovatele není archivace vložených inzerátů.
  4. Obsah inzerce
   1. Inzerent vkládá inzeráty v českém nebo slovenském jazyce, přičemž respektuje gramatická pravidla zvoleného jazyka.
   2. Inzerent se zavazuje vkládat na Portál pouze taková údaje, které:
    • jsou pravdivé a aktuální
    • svým obsahem neodporují právnímu řádu České republiky
    • nejsou v rozporu s dobrými mravy, neohrožují veřejný pořádek a nepoškozují práva Zprostředkovatele, Klientů a třetích osob.
    • neodporují zájmům Zprostředkovatele a nejsou v rozporu s těmito VOP.
    • obsahují pouze inzerci služeb legálně poskytovaných Inzerentem
   3. Inzerent se zavazuje zejména:
    • v prezentované nabídce uvádět celé a pravdivé informace, nic nezamlčet
    • správně zařazovat služby do správné kategorie a informace obsažené v inzerátech aktualizovat
    • uvádět cenu za služby, která je pravdivá, a to včetně DPH v zákonné výši
    • v případě současného umístění fotografie či obrázku dokreslujícího nabízené služby uvádět pouze fotografie a obrázky odpovídající inzerované službě.
   4. V textu nebo v jiné části inzerátu nesmí Inzerent používat:
    • verzálky (pokud se nejedná o zkratky nebo názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami)
    • tázací, zvolací a rozkazovací věty
    • používání superlativů (např. nejlepší, nejlevnější atd.)
    • více než jednoho vykřičníku v řadě, tzv. smajlíků, HTML tagů
    • URL odkazy, směrující do jiné domény než je doména Zprostředkovatele, zejména na jiné inzertní servery, vyjma odkazu na úvodní stránku webové prezentace Inzerenta
    • loga Inzerenta umístěného do prostoru určeného pro fotografie inzerovaných služeb.
  5. Finanční podmínky
   1. Zprostředkovatel poskytuje Inzerentům možnost bezplatného vyzkoušení svých inzertních služeb prostřednictvím Portálu,a to na bezplatné období 30 dnů. Bude-li mít registrovaný Inzerent zájem o využití bezplatné inzerce na Portálu po dobu 30 dnů, vyznačí tento svůj zájem o využití bezplatné inzerce v nabídce obsažené v závěru registračního formuláře.
   2. Před uplynutím bezplatného období bude Inzerent vyrozuměn Zprostředkovatelem, že se blíží konec bezplatného období a bude mu nabídnuta možnost využití inzerce na Portálu i na další období, a to za podmínek dle aktuálního ceníku.
   3. Po odeslání závazné objednávky a obdržení její akceptace spolu s platebními údaji je Inzerent povinen uhradit celou dohodnutou cenu za objednané období, a to nejpozději ve lhůtě v objednávce uvedené, a to bankovním převodem na účet Zprostředkovatele číslo: 177100330/5500 vedený u Raiffeisen bank pod variabilním symbolem odpovídajícím IČO Inzerenta, popř. též platební kartou přes GoPay. O řádné úhradě dohodnuté ceny bude Inzerent informován na jím uvedenou adresu elektronické pošty.
   4. Možnost inzerce nebude Inzerentovi (dále) aktivována, dokud nedojde k uhrazení celé částky uvedené v objednávce pro Inzerentem zvolené období inzerce, popř. nebude-li možné identifikovat provedenou platbu (na základě variabilního symbolu).
   5. V případě prodlení Inzerenta s úhradou jakékoliv platby je Zprostředkovatel oprávněn odstranit nebo omezit inzerci Inzerenta, a to až do doby úplné úhrady všech plateb. V případě prodlení s úhradou platby ztrácí Inzerent nárok na dohodnuté slevy a bonusy.
   6. Zprostředkovatel je povinen po připsání platby dle závazné Objednávky na svůj účet vystavit Inzerentovi fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den úhrady.
   7. Pokud dojde ke změně fakturačních údajů na straně Zprostředkovatele či Inzerenta, jsou tyto strany povinny se o takové skutečnosti navzájem informovat.
   8. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit ceník svých služeb. Změny budou uveřejněny na webových stránkách Portálu a vstoupí v účinnost dnem jejich uveřejnění.
   9. Byl-li ze strany Klienta uplatněn poukaz a došlo-li k řádnému a včasnému vyúčtování a doložení Klientem skutečně čerpané služby a předložení originálu poukazu ze strany Inzerenta, zavazuje se Zprostředkovatel uhradit Inzerentovi takto doloženou cenu čerpané služby místo Klienta až do hodnoty na poukazu uvedené, a to nejpozději do 14 dnů.
 4. KLIENT
  1. Závazná rezervace
   1. Podmínkou možnosti využití Portálu ze strany Klientů není registrace. Klient v případě svého zájmu o služby inzerované na Portálu vyplní u zvolené inzerované nabídky umístěný formulář obsahující identifikační údaje v rozsahu: jméno a příjmení,adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a potvrdí svůj vážný zájem o zvolenou službu (provede jeho závaznou rezervaci), která je bezplatná.
   2. Na základě provedení závazné rezervace bude Klientovi formou zprávy elektronické pošty Zprostředkovatelem zasláno potvrzení o obdržení závazné rezervace, o níž bude Zprostředkovatel rovněž bezodkladně informovat Inzerenta.
   3. Závazná rezervace je Inzerentovi prokázána předložením potvrzení o obdržení závazné rezervace (zpráva elektronické pošty). Rezervace je přenosná a Klient může ještě před čerpáním služby postoupit potvrzení o obdržení závazné rezervace třetí osobě.
  2. Čerpání služeb
   1. Na základě potvrzení o obdržení závazné rezervace může Klient u Inzerenta čerpat rezervovanou službu, a to za podmínek inzerovaných Inzerentem na Portálu. Na cenové a další podmínky uvedené v inzerátu se Klient může odvolávat pouze vůči Inzerentovi, Zprostředkovatel za jejich dodržení nenese žádnou odpovědnost.
   2. Klient uhradí cenu zvolené služby za podmínek dohodnutých přímo s Inzerentem. Klient je však u inzerátů služby, kde Inzerent vyslovil souhlas s úhradou ceny služby formou dárkového poukazu, oprávněn uplatnit takový poukaz a cenu čerpané služby až do hodnoty na poukazu uvedené uhradí místo Klienta Zprostředkovatel.
 5. REKLAMACE
  1. Inzerent ani Klient nejsou oprávněni v případě vadného plnění ze strany druhé smluvní strany v rámci smlouvy o poskytnut služeb požadovat po Zprostředkovateli zjednání nápravy, avšak jsou oprávněni Zprostředkovatele o takové skutečnosti informovat na: Info@sluzbyhned.cz . Zprostředkovatel takový podnět posoudí a zváží, zejména pak v případě opakovaných stížností na konkrétního Inzerenta či Klienta, že mu již dále neumožní užívat Portál.
  2. Pokud Inzerent zjistí chybu ve faktuře či jiných Zprostředkovatelem vystavených dokladech, je povinen Zprostředkovatele ihned informovat a požadovat bezodkladné zajištění opravy.
 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  1. Jakékoliv užití Portálu jiným způsobem, než pro účely, k nimž je Portál dle těchto VOP určen, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Portálu. Jakékoliv reprodukce (jiné než záložní kopie pro osobní potřebu) nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele jsou zakázány.
  2. Otázky těmito VOP neupravené se podpůrně řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
  3. Změní-li se identifikační, kontaktní nebo registrační údaje Inzerenta, které vložil do administrátorského rozhraní Portálu, je povinen o tom neprodleně Zprostředkovatele informovat, a to nejpozději do 5 pracovních dní formou opravy registračních údajů.
  4. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené desátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo si uloženou písemnost nevyzvedla.
  5. Vyplněním registračního formuláře uděluje Inzerent Zprostředkovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a také s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele).
  6. Vyplněním svých identifikační údajů ve formuláři umístěném u zvolené inzerované nabídky a potvrzením svého vážného zájmu o zvolenou službu uděluje Klient Zprostředkovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a také s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné počínaje dnem 1.8. 2014.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení